Regulamin

Regulamin   REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.STEPINTODESIGN.PL  

 

I.  Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Dane Klienta – informacje o Kliencie Sklepu służące do  identyfikacji Klienta oraz do realizacji zamówień, reklamacji czy kontaktów z Klientem. 

 

2. Dane osobowe – informacje niezbędne i pozwalające na identyfikowanie osób fizycznych będących klientami Sklepu w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres IP, adres poczty elektronicznej;

 

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

4. Konsument – zgodnie z art. 221Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 459, z późn zm.);

 

 

6. K&K - K&K Design  sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie;

 

7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.stepintodesign.pl

 

8.  Operator Sklepu - K&K lub inna osoba wyznaczona przez K&K Design  sp. z o.o  z siedzibą w Warszawie do obsługi Sklepu, działająca w jej imieniu i na jej rzecz.

 

9.  RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

10.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy zamieszczony w systemie teleinformatycznym K&K lub na serwerach podmiotów zewnętrznych,  dostępny pod www.stepintodesign.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

11.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy K&K a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Umowa sprzedaży zawarta w sposób opisany powyżej stanowi umowę zawartą na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość (sieć Internet, telefon, faks, etc.);

 

13.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683, z późn zm.);

 

14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.);

 

15.  Zamówienie – wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego Sklepu lub przekazanie ich w inny sposób za pomocą środków porozumiewania się na odległość stanowiące oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób dostawy.

 

  II.  Postanowienia ogólne

 

2.1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.stepintodesign.pl

 

2.2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.3.  Sklep internetowy, działający pod adresem: www.stepintodesign.pl, prowadzony jest przez K&K Design sp. z o.o.

 

2.4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

     a)  zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 

     b)  warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

 

     c)  warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 

     d)  zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych

wymagań technicznych: 

     

 - Microsoft Edge w wersji 13 i wyższych;

 

  - pera w wersji 36 i wyższych

 

 -  Safari w wersji 4 i wyższych

 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 

2.7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa K&K zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

2.8.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.stepintodesign.pl oraz pobrać go i porządzić jego wydruk.

 

  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest dokonanie odpowiedniej rejestracji w systemie teleinformatycznym Sklepu.

 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie Danych  Klienta  oraz Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

3.4. Podanie danych, w tym Danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne jednakże konieczne do rejestracji w Sklepie internetowym.

 

3.4. Operator Sklepu internetowego może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

b)  dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

 

c)  dopuści się innych zachowam, które zostaną uznane przez K&K za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię K&K.

 

3.5.  Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody K&K Design Sp.z o.o.

 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych klientów w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne i odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych klientów, w tym danych osobowych przetwarzany w systemie teleinformatycznym Sklepu.

 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

c)  niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla K&K ,

 

e)  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

f)  korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.  

 

IV.  Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

4.2.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.stepintodesign.pl, dokonać wyboru towarulub usługi, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie (kryteria wyboru/parametry techniczne) .

 

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do „koszyka”, tj. wykorzystanie funkcji w systemie teleinformatycznym Sklepu.

 

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku  „Zamawiam” - informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

a) przedmiotu zamówienia,

 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

 

c) wybranej metody płatności,

 

d) wybranego sposobu dostawy,

 

e) czasu dostawy,

 

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "zamawiam z obowiązkiem zapłaty"

 

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z K&K Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr (…)", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

4.9. Umowę sprzedaży, w rozumieniu niniejszego Regulaminu traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej

.

5.0. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

5.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.stepintodesign.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

5.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

V.  Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów dokonywana jest co do zasady  poprzez  przesyłkę kurierską realizowaną  przez DPD Polska, W wyjątkowych sytuacjach Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do skorzystania z usług kurierskich innego operatora. Koszt dostawy zależny jest od wielkości i wagi zamawianego produktu. Cennik według obowiązujących stawek kurierskich DPD Polska i/lub innego operatora.  Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania zamówienia.

 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7  dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.

 

5.4. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do opóźnienia realizacji zamówienia w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych i nieprzewidzianych okoliczności, o czym Klient zostanie poinformowany.

 

 VI.  Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

a) przelewem na numer konta bankowego: ING Bank Śląski SA 52 1050 1025 1000 0090 3102 3618

 

b) płatnością w systemie IAI Pay,

 

c) płatność za pobraniem

 

  VII.  Prawo do odstąpienia od umowy

 

7.1 Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia: w którym Konsument  otrzymał przedmiot zamówienia (umowy) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik,  wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. 

 

7.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest  poinformować K&K  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

7.3. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.stepintodesign.pl. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, zostanie przesłany mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

 

 

7.4.Warunkiem niezbędnym uznania odstąpienia przez Konsumenta od umowy jest otrzymanie przez Operatora Sklepu zamówionego towaru w stanie nienaruszonym, nieuszkodzonym, w oryginalnym opakowaniu i bez śladów używania. Przesłanie towaru następuje na koszt Konsumenta.

 

7.5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego uprawnienia odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

7.6.Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Operator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia Towaru niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia, w którym Operator poinformował Konsumenta o decyzji w sprawie wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyrazi wolę otrzymania zwrotu płatności w inny sposób; Konsument nie ponosi żadnych kosztów zwrotu płatności.

 

7.7. Klientowi niebędącemu Konsumentem, zasady i terminy odstąpienia od umowy ustalane zostaną indywidualnie, na podstawie osobno zawartych umów współpracy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. K&K jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561- 5563 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

 

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo (rękojmi), lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@stepintodesign.pl. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku nadzwyczajnym rozpatrzenie reklamacji może nastąpić w terminie dłuższym, jednak nie dłuższym niż kolejne 14 dni, o czym Klient zostanie poinformowany. Nierozpatrzenie reklamacji we wskazanym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

8.3. Podmiot prowadzący sklep internetowy  jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.  

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. Podmiot prowadzący sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora Sklepu internetowego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: K&K Design Sp.z o.o. ul. Trakt Lubelski 265 N 04 -667 Warszawa, mailowo pod adres info@stepintodesign.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko lub nazwę, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

9.5. Operator Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W przypadku nadzwyczajnym rozpatrzenie reklamacji może nastąpić w terminie dłuższym, jednak nie dłuższym niż kolejne 14 dni, o czym Klient zostanie poinformowany. Nierozpatrzenie reklamacji we wskazanym  terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

  X. Dane Klientów / Dane osobowe – przetwarzanie i ich ochrona

 

10.1. K&K Design  sp. z o.o  z siedzibą w Warszawie jest administratorem Danych Klientów, w tym Danych osobowych w rozumieniu Regulaminu, przekazanych przez Klientów w sposób dobrowolny podczas rejestracji w Sklepie.

 

10.2. Dane Klientów, w tym Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez K&K lub podmiot upoważniony przez K&K, w tym operatora Sklepu innego niż K&K. K&K lub podmiot upoważniony przez K&K prowadzi rejestr Danych Klientów, w tym Danych osobowych.

 

10.3. Dane Klientów, w tym Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez czas nieokreślony.

 

10.4. Dane Klientów, w tym Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane, zgodnie z art. 6 ust. 1 l RODO,  tylko i wyłącznie w celu przyjmowania i realizacji Zleceń lub realizacji reklamacji w rozumieniu Regulaminu. Dane Klientów, w tym Dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych, o ile Klient wyraził na to odpowiednią zgodę.

 

10.5. K&K lub podmiot upoważniony przez K&K, który prowadzi rejestr Danych Klientów, w tym rejestr Danych osobowych zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta, w tym Danymi osobowymi oraz zobowiązani są do nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym.  K&K lub podmiot upoważniony przez K&K, który prowadzi rejestr Danych Klientów, w tym rejestr Danych osobowych nie możesz wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w Regulaminie.

 

10.6. Dane Klientów, w tym Dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim tylko i wyłącznie w celu realizacji Zleceń składanych za pośrednictwem systemem teleinformatycznego Sklepu, lub realizacji reklamacji. Przekazanie danych może nastąpić między innymi firmom kurierskim w celu realizacji zlecenia dostawy towaru lub osobom dokonującym serwisu bądź napraw towaru związanych ze zgłoszonymi reklamacjami.

 

10.7. Klient, w tym Konsument ma prawo wglądu w dane Klienta, w tym Dane osobowe, w celu ich sprostowania, usunięcia  lub modyfikacji.

 

10.8. Klient, w tym Konsument ma prawo żądania przekazania informacji o osobach lub podmiotach, które uzyskały dostęp do ich danych, w tym Danych osobowych oraz do wydania „kopii” swoich danych.

 

10.9. Klient, w tym Konsument ma prawo żądania usunięcia swoich danych, w tym danych osobowych z systemu teleinformatycznego Sklepu. K&K zastrzega jednak, że dane klienta, w tym dane osobowe, mogą być przetwarzane w dalszym ciągu w ramach przetwarzania dokumentów wymaganych prawem w tym dokumentów sprzedażowych (np. faktura VAT) o ile ich dane są w nich zamieszczone.

 

10.10. K&K informuje, że serwis internetowy Sklepu (system teleinformatyczny) może wykorzystywać technologie „cookies” lub podobną (np. „local storage”), która może w swoim działaniu wykorzystywać i zapisywać niektóre dane Klientów, w tym Dane osobowe takie jak adres IP, czy adres poczty elektronicznej. Korzystanie z serwisu internetowego Sklepu, w tym rejestracja w systemie teleinformatycznym Sklepu stanowi wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez system teleinformatyczny Sklepu ww. technologii.

 

10.11. Dane Klientów, w tym Dane osobowe są chronione rzez Operatora Sklepu przed bezprawnym i nieautoryzowanym dostępem osób trzecich, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych. K&K ponosi odpowiedzialność za gromadzone i przetwarzane w systemie teleinformatycznym Sklepu Dane Klientów, w tym Dane Osobowe.

 

10.12. Klient będący osobą fizyczną ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania lub zabezpieczenia jego Danych osobowych. 

 

10.13. Rejestracja w systemie teleinformatycznym Sklepu, o której mowa w pkt 3.1 – 3.3 Regulaminu, w tym akceptacja treści Regulaminu, stanowi wyrażenie zgody na gromadzenia oraz przetwarzanie danych Klienta, w tym Danych osobowych, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.  

 

XI.  Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 

11.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

11.2.W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [Operatorem Sklepu] a Konsumentem, zostanie poddane rozstrzygnięciu sądowemu,   zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

11.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy [Operatorem Sklepu] a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora Sklepu.

 

11.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.    

pixel